Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Program: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Program: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Celem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin  w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W jego skład wchodzą trzy moduły:

moduł dla dzieci i młodzieży,

moduł dla osób dorosłych

oraz moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego określonego do celów pomocy społecznej.

Dzięki udziałowi w tożsamym Programie w roku 2023 r. Gmina Stryszawa pomocą mogła objąć 350 osób znajdujących się w potrzebie, w tym 161 dzieci i 189 osób dorosłych. 

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2024 r. wyniesie do 60% całkowitej wartości zadania szacowanego na kwotę 280 000,00 zł.

Pierwsza umowa na realizację zadania w roku 2024 na terenie Gminy Stryszawa została podpisana w dniu 24.01.2024 r. 


Źródło: UG Stryszawa


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/stryszawa/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2024-2028/4hf