Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.

Najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe.

Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2024 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację w kwocie 3 000 zł dla Stowarzyszenia Pszczelarzy „Mioduszyna” w Suchej Beskidzkiej na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa pogłowia pszczoły miodnej oraz zapobieganie chorobom pszczół na terenie Miasta Sucha Beskidzka poprzez odnowę gniazd pszczelich”.


Ponadto zarządzeniem z dnia 23 maja br. dotację w wysokości 2 000 zł  otrzymał Polski Związek Wędkarski - Koło im. Dr Fr. Nowakowskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zawody sportowo-wędkarskie dla dzieci i młodzieży do lat 16 z okazji „Dnia Dziecka” z elementami pogadanki na temat uzależnień". Oferty na realizację przedmiotowych zadań publicznych zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym.


Zakończone zostały roboty związane z II etapem rewitalizacji miejskiego rynku i przyległych do niego terenów.


Złożony przez Burmistrza Miasta wniosek w ramach projektu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej” przeszedł pozytywną ocenę. Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadania w kwocie 45 000,00 zł. W ramach pozyskanych środków oraz wkładu własnego Gminy w wysokości 30 000 zł (łącznie 75 000 zł) zostanie odnowiona znajdująca się na cmentarzu parafialnym w Suchej Beskidzkiej kwatera żołnierzy polskich poległych podczas  I i II wojny światowej.


Gmina Sucha Beskidzka została zakwalifikowana do Programu „Opieka 75+” i otrzymała dofinansowanie na rok 2024. Wysokość uzyskanej dotacji to 15 361,00 zł, co stanowi ok 60% kosztów realizacji zadania, natomiast wysokość wkładu własnego z budżetu Gminy Sucha Beskidzka wynosi 10 241,00 zł.


Gmina Sucha Beskidzka pozyskała z budżetu Wojewody środki w wysokości 22 324,00 zł  na realizację zadania polegającego na organizowaniu i realizowaniu usług wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w zakresie usług  sąsiedzkich.  Wkład własny Gminy wynosi w tym przypadku 20% kosztów realizacji zadania, tj. 5 581,00 zł.


Na wniosek Burmistrza Miasta, Gmina Sucha Beskidzka otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 w ramach działania „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Sucha Beskidzka”. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 730 088,00 zł, co stanowi 93% kosztów realizacji zadania, pozostałe 7 %, tj. 54 952,00 zł stanowi wkład własny Gminy.


Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dotyczący dofinansowania budowy tężni solankowej. W ramach projektu „Małopolskie tężnie solankowe”, nasze miasto otrzymało dotację w wysokości 105 341,00 zł, co w naszym przypadku stanowi ok 25% szacowanych kosztów budowy  tężni wraz z elementami małej architektury. Pozostałą kwotę Burmistrz Miasta proponuje zabezpieczyć jako wkład własny Gminy, który uwzględniony jest w przygotowanych na dzisiejszą sesję zmianach w budżecie miasta.


Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dotyczący dofinansowania zadania związanego z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul. Górskiej w Suchej Beskidzkiej. Szacowana wartość kosztorysowa robót stanowi kwotę 109 196,00 zł, z czego 50 000,00 zł pochodzić będzie z pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy prac.


Ponadto zaplanowano wymiana pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej Domku Ogrodnika na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej. Koszt opracowania dokumentacji projektowej stanowi kwotę 18 000,00 zł brutto, a termin opracowania i uzyskania pozwolenia na roboty zgodnie z umową mija 21 czerwca br. Zlecon  firmie „Piękny Ogród” Pracownia Zieleni, Ewa Jama z Czechowic-Dziedzic szczegółowy przegląd drzewostanu i opracowanie dokumentacji określającej zakres niezbędnych prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych wraz ze wskazaniem drzew i krzewów koniecznych do usunięcia ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z parku. Zgodnie z zawartą umową koszt zleconych prac wynosi 15 990,00 zł brutto, a termin wykonania upływa z dniem 14 czerwca 2024 roku.Źródło: UM Sucha Beskidzka


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/informacja-z-dzialalnosci-burmistrza-miasta-sucha-beskidzka/c8i