Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Mały wyścig kolarski dla dzieci

W piątek 11 sierpnia zapraszamy na Mały Wyścig Kolarski Memoriał Henryka Łasaka do Suchej Beskidzkiej.
REGULAMIN

MAŁY WYŚCIG „Memoriał Henryka Łasaka′′
Sucha Beskidzka, 11.08.2017 r.

 1.  CELE:
  - Propagowanie kolarstwa jako zdrowego trybu życia
  • Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa
  • Zagospodarowanie czasu wolnego
    
 2. ORGANIZATORZY:
  • DUO CIRCULI sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w” Sucha Beskidzka
    
 3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU.
   11 sierpnia 2017 r., rozpoczęcie o godz. 16:00
   Start i meta: Stadion Sportowy Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej
   Zapisy od godziny 15:30 przed startem
   
 4. PROGRAM WYŚCIGU.
  Program wyścigu obejmuje następujące konkurencje:
  • I   Wyścig rowerowy dla dziewcząt do 6 lat -100 m
  • II  Wyścig rowerowy dla chłopców do 6 lat -100 m
  • III  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 7-8 lat - 400 m
  • IV Wyścig rowerowy dla chłopców 7-8 lat - 400 m
  • V  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 9-10 lat - 600 m
  • VI  Wyścig rowerowy dla chłopców 9-10 lat - 1000 m
  • VI  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 11-12 lat - 1000 m
  • VIII Wyścig rowerowy dla chłopców 11-12 lat -1500 m
  • IX   Wyścig rowerowy dla dziewcząt 13-15 lat – 2000 m
  • X    Wyścig rowerowy dla chłopców 13-15 lat – 2000 m
    
 5. UCZESTNICTWO.
  • O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia.
  • W wyścigach rowerowych biorą udział dzieci poniżej 9 lat  po spełnieniu następujących wymogów:
   • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;
   • posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;
   • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości;
   • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu
  • Osoby powyżej 10 roku życia mogą brać udział po spełnieniu następujących wymogów:
   • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;
   • posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;
   • posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna);
   • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu.
     
 6. ZASADY ZGŁASZANIA
  Zgłoszenia przyjmowane będą przez Komisje  Sędziowskie w dniu rajdu do 30 minut przed startem . Uczestnicy rajdu przyjeżdżają na własny koszt.
   
 7. OCENA WYŚCIGU
  • Ocenę rajdu przeprowadza się wyłącznie w klasyfikacji  indywidualnej  z podzia­łem na płeć uczestników .
  • Wyścigi będą przeprowadzone „seriami na czas";
  • Przy uzyskaniu identycznego czasu przez dwóch lub więcej uczestników o wyższej lokacie decyduje wcześniejsza seria startu.
   W przypadku udziału mniej niż 10 osób w danej grupie  organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup w kate­gorii wiekowej lub odwołania wyścigu danej grupy.
    
 8. 8. NAGRODY
  Fundatorami nagród są organizatorzy wyścigu.  Przewiduje się następujące nagrody:
  • puchar za I miejsce we wszystkich kategoriach wiekowych;, za II i III miejsce medale we wszystkich kategoriach wiekowych;
  • nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 osób w  każdej kategorii wiekowej
  • dyplomy dla pierwszych 6 osób w każdej kategorii wiekowej
    
 9.  ZADANIA UCZESTNIKÓW.
  • Przejechanie przez uczestnika wyznaczonej trasy.
  • Uczestnikom wyścigu zabrania się:
   • wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników   nie biorących udziału w danej konkurencji;
   • skracania trasy.
  • Stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących wyścigiem i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie.
  • Nieprzestrzeganie   w/w  ustaleń  będzie   równoznaczne  z dyskwalifikacją uczestnika.
    
 10. KOMISJA SĘDZIOWSKA.
  • Kierownictwo   Rajdu   powołuje   Komisję Sędziowską  w skład której wchodzą: sędzia główny, sędzia technicz­ny, sędzia startowy, sędzia mierzący czas, sekretarz.
  • Sędzia   Główny  przed   rozpoczęciem   wyścigu   zapoznaje  uczestników z regulaminem.
  • Sędzia Główny ogłasza wyniki danego wyścigu, które stają się prawomocne po upływie 30 minut od ich ogłoszenia.
  • Przed upływem regulaminowego czasu uprawomocnienia się wyników danego wyścigu może być zgłoszony protest.
  • Ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po rozpa­trzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest osta­teczny  i nie podlega dalszym odwołaniom.
  • Komisja Sędziowska ze swoich czynności sporządzi pro­tokoły, które są załącznikami do komunikatu z przebiegu wyścigu.
    
 11. USTALENIA KOŃCOWE.
  • W razie złych warunków atmosferycznych Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami może podjąć decyzję
   o zmianie tras lub odwołanie wyścigu,
  • Każdy uczestnik wyścigu bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
  • Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników, zalecają  ubezpieczenie się od nieszczęśliwych wypadków.
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zagubiony sprzęt oraz rzeczy osobiste w trakcie wyścigu
  • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.
  • W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważnione jest wyłącznie Kierownictwo Rajdu.
  • Dodatkowe informacje pod nr telefonu 662 224 287


   Regulamin obowiązuje od 07.08.2017 r.

  

 

ORGANIZATORZY

 

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/sport/inne/maly-wyscig-kolarski-dla-dzieci/3tt