Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Budżet Suchej Beskidzkiej na 2018 rok przyjęty

Jakie inwestycje będą realizowane w przyszłym roku? W piątek Rada Miasta Sucha Beskidzka zatwierdziła budżet na rok 2018.
Planowane dochody zamykają się kwotą 47 117. 938,47 zł, z czego blisko 7 milionów złotych pozyskane zostało przez władze miasta w 2017 roku z funduszy europejskich na realizację inwestycji i innych projektów w 2018 roku. Wydatki budżetowe wg planu finansowego mają wynieść 49 817.374,47 zł. Ogółem budżet gminy stanowi kwotę 50 809.374,47 zł (różnicę stanowią rozchody oraz przychody). W strukturze dochodów największe wpływy to dochody z podatków i opłat lokalnych, tzw. dochody własne. Wydatki budżetowe zabezpieczają realizację zadań własnych miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 

Największą część tych wydatków pochłania oświata i wychowanie, tj. kwotę 12 432 545 zł. Drugie miejsce pod względem wielkości wydatków to zadania z zakresu pomocy społecznej, które wynoszą 10 140.251,47 zł. W dalszej kolejności jest kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9 883.269,08 zł oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą planuje się przeznaczyć 6 676.521,41 zł. Miasto w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych, czyli związanych z dalszym rozwojem, planuje wydać, aż 15 262.499,90 zł, co stanowi 30% w ogólnej strukturze wydatków. Największym przedsięwzięciem w przyszłorocznym budżecie są prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu zamkowo-parkowego, które zostały rozpoczęte jesienią 2017 r, na ten cel zaplanowano kwotę 7 327 894,08 złotych.

Lista zadań inwestycyjnych zawiera, aż 27 pozycji. Nadal kontynuowane będą przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacje na działania związane z ochroną powietrza tj. wymianą starych pieców na ekologiczne systemy grzewcze, na co przeznaczone zostało blisko 1,2 mln złotych, budowę sieci kanalizacyjnej górnej części ul. Błądzonka i Zasepnica oraz wodociągu w rejonie Zasepnicy – przy ul. Magnoliowej. Ważną pozycją w budżecie miasta jest rozpoczęcie budowy Centrum Kultury na co przeznaczono wstępnie kwotę 500.000,00 zł. Wg oświadczenia Burmistrza Miasta podczas sesji Rady Miejskiej, realizacja tej inwestycji będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków europejskich (obecnie wniosek Gminy jest w trakcie kolejnego etapu oceny w Urzędzie Marszałkowskim). W dalszym ciągu prowadzone będą inwestycje drogowe, budowa i modernizacja dróg i chodników, rewitalizacja centrum sportu i aktywizacja terenów stadionu miejskiego, w tym budowa zaplecza socjalnego stadionu.

- Dobrze się stało, że po raz kolejny rozpoczniemy nowy rok z nowym budżetem. To ma ogromne znaczenie, gdyż mamy doprecyzowane cele, przeznaczone na nie środki finansowe i już od samego początku roku możemy je realizować nie tracąc czasu, a nasze miasto może się w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać. Budżet na rok 2018 jest bardzo ambitny i nastawiony na kolejne inwestycje, ale całkowicie realny, zabezpieczone zostały wszystkie podstawowe potrzeby do właściwego funkcjonowania miasta, przy czym warto szczególnie podkreślić wysokość planowanych środków na cele rozwojowe. Kondycja finansowa miasta jest dobra, w roku 2017 mogliśmy nawet zrezygnować z planowanego kredytu, który miał być przeznaczony na remont zamku jako uzupełnienie wkładu własnego gminy. Zadłużenie miasta na koniec 2017 roku wynosi niecałe 3 mln złotych i stanowi niespełna 7% budżetu, to moim zdaniem znakomity wynik jeśli weźmie się pod uwagę skalę realizowanych w Suchej Beskidzkiej inwestycji. Staramy się w jak najmniejszym stopniu obciążać nimi bezpośrednio mieszkańców, a w perspektywie pojawiających się w ciągu roku programów unijnych jak najwięcej korzystać z możliwości pozyskania dotacji z funduszy europejskich – mówi burmistrz Stanisław Lichosyt.

W przeprowadzonym głosowaniu radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję Burmistrza Miasta i kierunki rozwoju miasta.

źródło: UM Sucha Beskidzka

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/budzet-suchej-beskidzkiej-na-2018-rok-przyjety/x8h