Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Gmina Stryszawa: Ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców

Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych w Gminie Stryszawa w związku z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”.

1. Zadania na, które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie olejowe lub ogrzewanie proekologiczne na paliwo stałe (węgiel, biomasa spełniające wymogi Regulaminu) planowanej do realizacji w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym położonym na terenie Gminy Stryszawa.

2. Wnioskodawca

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego (wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego), zlokalizowanego na terenie Gminy Stryszawa, oddanym do użytkowania, oznaczonym numerem porządkowym, w którym funkcjonuje stary, nie ekologiczny kocioł na paliwo stałe.


3. Cele zadania

Celem zadania jest realizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stryszawa.


4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie dotacji

Wniosek o udzielnie dotacji można składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 02.03.2020 r. – 16.03.2020 r.


Wnioski składane są na zasadach opisanych w obowiązującym Regulaminie udzielania dotacji celowych.


Druk wniosku z wykazem wymaganych załączników jest dostępny
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stryszawa : https://bip.malopolska.pl/ugstryszawa/Article/id,240810.html w zakładce ogłoszenia różne rok 2020 oraz na stronie internetowej urzędu www.stryszawa.pl w zakładce ,,Aktualności” oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa pokój nr 10 B.


 Wraz z wnioskiem każdy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć:

 
5. Typ nowych źródeł ciepła

 1. Inwestorzy mają do wyboru:


Wymienione kotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/ EC
. Oznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ – lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe

2. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt/palenisko nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

3. Moc Nowego źródła ciepła musi być co najmniej 20 % słabsza od mocy Starego źródła.


6. Planowany harmonogram działań


7. Dodatkowe informacje

Zadanie realizowane jest do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w Budżecie Gminy Stryszawa.

Podstawa określenia kolejności uczestnictwa w Programie jest kolejność złożenia wniosków z zastrzeżeniem § 5 punktu 14 Regulaminu.


Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2020 r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne pozwolenia oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym (do końca września 2020 r
.).

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/stryszawa/gmina-stryszawa-ruszyl-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-wymiane-piecow/pca