Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Uczeń z zagranicy a wyrównanie różnic programowych

Uczeń powrócił z Anglii i został przyjęty do klasy VII szkoły podstawowej. Na jego angielskim świadectwie nie ma oceny z przyrody, która w naszej szkole realizowana był w klasie 4. Jaką więc ocenę z tego przedmiotu należy wpisać na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej tego ucznia?

Odpowiedź:

W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. Są to zajęcia obowiązkowe dla ucznia i podlegające wpisowi do arkusza ocen (§ 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1641).

Uzasadnienie:

Status prawny uczniów przybywających z zagranicy do polskiej szkoły (również obywateli polskich) reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1283). Przepisy rozporządzenia nie określają jednak sposobu uzupełnienia różnic programowych, które mogą mieć istotne znaczenie przy klasyfikacji końcowej ucznia, o której mowa w art. 44f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.). Ponieważ uczeń przyjęty do polskiej szkoły po okresie pobierania nauki w systemie oświaty innego państwa zostaje tym samym wprowadzony do polskiego systemu oświaty, do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych można w mojej opinii zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1641). W szczególności § 8 ust. 1 zgodnie, z którym różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale. W § 8 ust. 3 - 5 czytamy z kolei, że jeśli uczeń, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. W przypadku, gdy z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć. Biorąc jednak pod uwagę, z jakimi problemami przychodzi się borykać uczniom przybywającym do Polski po wielu latach nauki w kraju pochodzenia należy dołożyć starań, by konieczne uzupełnienie różnic programowych odbyło się w sposób możliwie jak najmniej obciążający takiego ucznia. Wybór sposobu udzielania uczniowi pomocy w wyrównaniu różnic programowych należy, więc do nauczycieli i dyrektora szkoły. Decyzje powyższe należy podjąć w porozumieniu z rodzicami uczenia. Nie ma przy tym znaczenia jakie przedmioty obowiązkowe realizował uczeń w szkole poza Polską. Do ukończenia szkoły w Polsce wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły oraz uzyskane z tych zajęć oceny klasyfikacyjne muszą być wpisane do dokumentacji przebiegu nauczania.

Zapamiętaj:

Dyrektor szkoły powinien dołożyć wszelkich starań, aby wspierać ucznia i ułatwić mu wyrównanie różnić programowych. Występujące różnice programowe muszą być uzupełnione do końca etapu edukacyjnego.

Zobacz też:

Podstawa prawnaJacek Miklasiński
Kadry i płace w oświacie

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/polecamy/uczen-z-zagranicy-a-wyrownanie-roznic-programowych/pef