Dodano dnia 29.05.2015, 15:32
SUCHA BESKIDZKA: Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza

W piątek na Sesji Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, radni głosowali nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Stanisławowi Lichosytowi za wykonanie budżetu za 2014 rok.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Miasta opracował sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i przedstawił je Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, celem zaopiniowania.

Dokument ten był przedmiotem obrad posiedzenia wspólnych Komisji 28 maja 2015 r. oraz posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Według opinii Komisji Rewizyjnej i RIO w Krakowie budżet Gminy został zrealizowany poprawnie, zgodnie z zasadami celowości, legalności i gospodarności.

Dochody zrealizowane wyniosły 30 588 431,31 zł tj. 99 % , w tym dochody bieżące 26 877 921,92 zł oraz majątkowe w kwocie 3 710 509,39 zł.

W y d a t k i budżetowe ogółem zrealizowano w kwocie 29 496 061,88 zł

tj. 96 %, w tym; wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 22 435 555,19 zł, wydatki inwestycyjne 7 060 506,69 zł.

Stan zobowiązań dłużnych na 31 grudnia 2014 r. wyniósł ogółem 3 251 929,90 zł, co stanowi 10,63 % wykonanych dochodów i uległ zmniejszeniu do roku poprzedniego.

W 2014 r. Gmina dokonała wykupu ostatniej serii wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych.

Na uwagę zasługuje także fakt iż wydatki na inwestycje stanowiły 24 % w ogólnej strukturze wydatkowej budżetu i wyniosły ponad 7 mln zł.

W przeprowadzonym głosowaniu, radni jednogłośnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka Stanisławowi Lichosytowi.Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image