Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Gmina Zembrzyce: Wkrótce rusza nabór wniosków na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 08.05.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku, do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Zembrzyce na rok 2023.

Wnioski złożone przed i po terminie naboru wskazanym w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.
Wnioski pod rygorem odmowy udzielenia dotacji należy składać przed dokonaniem demontażu istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe i montażem nowego źródła, które ma zostać objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Zembrzyce i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji poniesione przed datą zawarcia umowy, za wyjątkiem rozliczenia w formie faktury zaliczkowej oraz faktury proforma.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:
  1. 1. Demontażu źródeł ciepła niespełniających wymogów Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  2. 2. Zakupu i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. w rozumieniu załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Koszty kwalifikowane inwestycji określone są w załączniki nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, koszty eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się na niekwalifikowane.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać Wnioskodawca to 2000 zł lub 2500 zł w zależności od rodzaju montowanego źródła ciepła, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programie parametrów.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 bądź pod numerem telefonu: 33-874-61-69.

Załączniki do pobrania:

Uchwała nr XLIV37323 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”

Wzór zgody współwłaściciela

Wniosek o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/zembrzyce/gmina-zembrzyce-wkrotce-rusza-nabor-wnioskow-na-udzielenie-dotacji-na-wymiane-zrodel-ciepla/ugj