Dodano dnia 28.04.2023, 08:05
Gmina Zembrzyce: Wkrótce rusza nabór wniosków na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła
Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 08.05.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku, do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Zembrzyce na rok 2023.

Wnioski złożone przed i po terminie naboru wskazanym w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.
Wnioski pod rygorem odmowy udzielenia dotacji należy składać przed dokonaniem demontażu istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe i montażem nowego źródła, które ma zostać objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Zembrzyce i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji poniesione przed datą zawarcia umowy, za wyjątkiem rozliczenia w formie faktury zaliczkowej oraz faktury proforma.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:
  1. 1. Demontażu źródeł ciepła niespełniających wymogów Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  2. 2. Zakupu i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. w rozumieniu załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Koszty kwalifikowane inwestycji określone są w załączniki nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, koszty eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się na niekwalifikowane.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać Wnioskodawca to 2000 zł lub 2500 zł w zależności od rodzaju montowanego źródła ciepła, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”.

Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programie parametrów.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 bądź pod numerem telefonu: 33-874-61-69.

Załączniki do pobrania:

Uchwała nr XLIV37323 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”

Wzór zgody współwłaściciela

Wniosek o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image