Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Jordanów: Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi Jordanowskie

Od 1 stycznia pracę rozpocznie spółka Wodociągi Jordanowskie, która przejmie kompetencje referatu miejskiego odnośnie gospodarowania ściekami i wodą na terenie miasta.

Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi Jordanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Jordanowie - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Przypomnijmy, że w Jordanowie działał już kiedyś Zakład Komunalny, który odpowiadał prawnie za gospodarkę wodno – kanalizacyjną na terenie miasta. Niestety jego bankructwo postawiło przed samorządem przymus rozwiązania doraźnego tej niecodziennej sytuacji. W mieście musi być jednostka, która zajmie się tym obszarem. Postanowiono, że najlepszym doraźnym rozwiązaniem będzie osobny Referat w Urzędzie Miasta. Z chwilowego rozwiązania zrobiło się kilka lat i jak widać wszyscy w Jordanowie do takiego rozwiązania się szybko przyzwyczaili. Niestety Jordanów jak i inne miasta musi dostosować swoje funkcjonowanie do obowiązującego prawa.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5) korzysta z pełni praw publicznych,

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/jordanow/jordanow-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-spolki-wodociagi-jordanowskie/xz8