Dodano dnia 27.11.2017, 22:08
Jordanów: Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi Jordanowskie

Od 1 stycznia pracę rozpocznie spółka Wodociągi Jordanowskie, która przejmie kompetencje referatu miejskiego odnośnie gospodarowania ściekami i wodą na terenie miasta.

Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi Jordanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Jordanowie - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Przypomnijmy, że w Jordanowie działał już kiedyś Zakład Komunalny, który odpowiadał prawnie za gospodarkę wodno – kanalizacyjną na terenie miasta. Niestety jego bankructwo postawiło przed samorządem przymus rozwiązania doraźnego tej niecodziennej sytuacji. W mieście musi być jednostka, która zajmie się tym obszarem. Postanowiono, że najlepszym doraźnym rozwiązaniem będzie osobny Referat w Urzędzie Miasta. Z chwilowego rozwiązania zrobiło się kilka lat i jak widać wszyscy w Jordanowie do takiego rozwiązania się szybko przyzwyczaili. Niestety Jordanów jak i inne miasta musi dostosować swoje funkcjonowanie do obowiązującego prawa.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5) korzysta z pełni praw publicznych,

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image