Dodano dnia 13.03.2019, 09:45
Czy można utylizować dokumentację zamykanych placówek oświatowych?
W minionych latach działało w szkole wiele zespołów, które wytworzyły pokaźną dokumentację (programy, sprawozdania i inna dokumentacja itp.). Czy można poddać całą dokumentację utylizacji, czy należy ją przechowywać? Jeśli tak – to jak długo? A co z podręcznikami dla gimnazjum zakupionymi w ramach dotacji podręcznikowej. Skoro od 1 września 2019 r. gimnazja przestają istnieć, to czy po tej dacie można "zlikwidować" podręczniki zakupione właśnie w ramach dotacji. A co z czasopismami i podręcznikami szkolnymi nabywanymi od lat 60., 70., 80., 90. XX wieku z budżetu szkoły? Czy można podać je utylizacji? Jaka jest podstawa prawna?

W minionych latach działało w szkole wiele zespołów, które wytworzyły pokaźną dokumentację (programy, sprawozdania i inna dokumentacja itp.). Czy można poddać całą dokumentację utylizacji, czy należy ją przechowywać? Jeśli tak – to jak długo? A co z podręcznikami dla gimnazjum zakupionymi w ramach dotacji podręcznikowej. Skoro od 1 września 2019 r. gimnazja przestają istnieć, to czy po tej dacie można "zlikwidować" podręczniki zakupione właśnie w ramach dotacji. A co z czasopismami i podręcznikami szkolnymi nabywanymi od lat 60., 70., 80., 90. XX wieku z budżetu szkoły? Czy można podać je utylizacji? Jaka jest podstawa prawna?

Odpowiedź:

Okres przechowywania dokumentacji wytworzonej przez zespoły funkcjonujące w szkole, np. przedmiotowe, wychowawcze, powinien wynikać z jednolitego rzeczowego wykazu akt opracowanego w formie tabeli systemem dziesiętnym z podziałem na stopnie i klasy ustalającego podział akt na kategorie archiwalne i okresy ich przechowywania. Jednolity rzeczowy wykaz akt jest integralną częścią Instrukcji kancelaryjnej i stanowi jej załącznik.Uzasadnienie:

Plany pracy zespołów, sprawozdania z działalności zespołów to dokumentacja niewymagana przez przepisy prawa. Ich wartość jest użyteczna w danej szkole przez pewien czas. Przepisy nie określają okresu przechowywania takich dokumentów szkolnych. Okres ich przechowywania w szkole powinien wynikać z jednolitego wykazu akt. Moim zdaniem należy je traktować, jako kategorię dokumentów o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie przyjętego w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu (po utracie praktycznego znaczenia dla danej szkoły). Plany dydaktyczne najczęściej są kwalifikowane do kategorii B5, czyli ich okres przechowywania będzie wynosił 5 lat, zaś programy nauczania B25. Lata liczone są w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.


Instrukcję kancelaryjną należy opracować w oparciu o:

  • - ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.),
  • - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.),
  • - rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 246).Zgodnie z § 2 ust. 2 ww rozporządzenia z dnia 20 października 2015 r. wątpliwości w zakresie kwalifikacji dokumentacji rozstrzyga w drodze opinii dyrektor właściwego archiwum państwowego.W myśl art. 22aj ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.W kwestii nieaktualnych podręczników MEN zajął stanowisko wyrażone w piśmie z-cy dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN z dnia 20 czerwca 2017 r. (znak: DKO-WKiDN.6112.43.2017.BTK):

„(…) W związku z powyższym to dyrektor szkoły określa procedurę postępowania ze zniszczonymi lub nieaktualnymi podręcznikami gromadzonymi w bibliotece szkolnej. Wszystkie podręczniki są ewidencjonowane w bibliotece szkolnej i w związku z tym powinny być zwracane przez uczniów, a następnie zdjęte z ewidencji (np. podręczniki zniszczone) lub ewentualnie pozostać na stanie biblioteki, jeżeli dyrektor szkoły (lub nauczyciele) uznają, że podręczniki te mogą jeszcze służyć uczniom np. jako materiał edukacyjny”.Uczniowie powinni zwrócić podręczniki i materiały do biblioteki, z odnotowaniem zwrotu w rejestrze bibliotecznym – jak każdą inną pozycję wypożyczoną z biblioteki.Ewidencji materiałów bibliotecznych, zatem także podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę ze środków dotacji celowej, należy dokonywać zgodnie z zasadami rachunkowości oraz w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Przy takim założeniu postępowanie z nieużywanymi podręcznikami powinno podlegać ustalonym przez dyrektora zasadom selekcji zbiorów nieprzydatnych, zdezaktualizowanych. Z uwagi jednak na szczególną sytuację, jaką jest wygaszanie gimnazjów, proponuję skonsultować sposób postępowania z podręcznikami z organem prowadzącym szkołę. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Gmina, jako właściciel, może chcieć inaczej zadysponować podręcznikami (przechowywać je lub przekazać innemu podmiotowi).Podstawa prawna:

  • - Ustawa z 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) - art. 26,
  • - Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) - art. 22aj,
  • - Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
  • - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).
  • - Rozporządzenie Ministra Kultury z 20 października 2015 r. w sprawie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tekst jedn,: Dz.U. z 2019 r. poz. 246).Wanda Pakulniewicz

Pracownik Kuratorium Oświaty, do kwietnia 2007 kierownik oddziału. Ma wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego nad szkołami, w tym niepublicznymi; koordynator zadań wynikających z realizacji przez szkoły funkcji wychowawczej i opiekuńczej; ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uczestnik prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl