Dodano dnia 09.01.2019, 08:36
Odszkodowania za pożary domów i innych budynków
Ze statystyk wynika, że na ogół przyczyną pożarów są nieprawidłowe działanie pieców, grzejników oraz ludzka nieostrożność. Kolejnym częstym powodem powstania pożaru jest zapalenie się sadzy w przewodzie kominowym. Jeśli nieruchomość jest ubezpieczona od skutków pożaru (zawsze gdy wchodzi w skład gospodarstwa rolnego objętego ubezpieczeniem obowiązkowym OC rolników lub w przypadku wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia mienia od pożaru, zalania i innych ryzyk) obowiązkiem ubezpieczyciela jest wypłata należnego odszkodowania, które umożliwi sfinansowanie prac remontowych i zakup nowych elementów wyposażenia. Niestety w praktyce uzyskanie pieniędzy od ubezpieczyciela często staje się niezwykle trudne.

Pożar powoduje na ogół zniszczenia bardzo rozległe i doszczętne, a kiedy zostanie tylko popiół, trudno z niego wywróżyć, co było przyczyną pożaru. Na tym tle niezwykle często zdarzają się odmowy wypłat odszkodowania lub zaniżenia jego wysokości.

Tymczasem nie ma specjalnych wyłączeń odpowiedzialności towarzystw w ubezpieczeniach dotyczących pożarów. Można jedynie wskazać rażące nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, które doprowadza do pojawienia się ognia. Podstawową kwestią jest obowiązek systematycznego przeprowadzania przeglądu stanu technicznego budynków, w tym przegląd przewodów kominowych. Warto jednak pamiętać, że brak przeglądu danej instalacji może być tylko wtedy podstawą odmowy wypłaty odszkodowania, gdy to właśnie wadliwe działanie tej instalacji było przyczyną pożaru.

Należy także zwrócić uwagę na kwestię rażącego niedbalstwa, na które nader często powołują się ubezpieczyciele w swoich odmownych decyzjach dotyczących wypłat odszkodowań. Na przykład wypalanie traw na wiosnę i pożar powstały na skutek tego może zostać uznany za szkodę nieobjętą ubezpieczeniem. Jednak już pozostawienie włączonego żelazka trudno uznać za rażące niedbalstwo. Odszkodowanie nie byłoby wypłacone tylko wtedy, gdyby okazało się, że było to działanie zaplanowane. Musimy bowiem pamiętać, że zawsze ograniczeniem w otrzymaniu odszkodowania jest umyślne działanie ubezpieczającego. Najczęstszą przyczyną wadliwych decyzji ubezpieczycieli są:

- błędna opinia dotycząca przyczyny powstania pożaru,

- błędna interpretacja przepisów przeciwpożarowych,

- błędna ocena związku przyczynowo-skutkowego powstania szkody,

- błędna wykładnia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).


Wskazane przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania nie są jedynymi. Zdarzają się nawet odmowy, w których ubezpieczyciel twierdził, że polisa nie obejmują szkód związanych ze skutkami akcji gaśniczej, a skoro np. meble, ściany i podłogi nie spłonęły, a zostały zalane wodą z akcji gaśniczej, to odszkodowanie nie przysługuje…

Zakład ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa ubezpieczeniowa, powinien z reguły wydać decyzję i wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia go o powstaniu szkody. Decyzja w sprawie nie jest ostatecznym zamknięciem sprawy i ubezpieczonej osobie przysługuje szereg praw związanych z zawartą polisą.

Warto pamiętać, że każdorazowo gdy ubezpieczona osoba nie zgadza się z treścią wydanej decyzji przez ubezpieczyciela, przysługuje jej prawo złożenia odwołania od decyzji z roszczeniem ponownego rozpoznania sprawy, wglądu w dokumentacją szkody, na której podstawie ubezpieczyciel podjął decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania lub wypłacie np. zbyt niskiej kwoty odszkodowania. W razie konieczności przysługuje również prawo do wystąpienia na drogę sądową, aby ustalić należne odszkodowanie. Mamy na to zawsze 3 lata od dnia wydania decyzji od ubezpieczenia, a przyjęcie tak zwanej kwoty bezspornej od ubezpieczyciela nie wyłączna naszych praw o otrzymanie dodatkowej kwoty odszkodowania.


http://lighthouse-kancelaria.com/

LIGHTHOUSE KANCELARIA SP. Z O.O.
ul. Mogilska 16/7
31-516 Kraków

tel. 731 688 989
tel. 12 307 01 03
kontakt@lighthouse-kancelaria.com