Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 09.01.2024, 08:34
Dotacja do wymiany kotła – 2024 (gmina Budzów).
Wójt Gminy Budzów ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Budzów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 października 2024 r. i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Budzów na 2024 rok.

Złożenie niniejszego wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji, warunkiem udzielenia dotacji jest zwarcie umowy pomiędzy Gminą Budzów, a ubiegającym się o dotację.

Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione po zawarciu umowy z Gminą Budzów.

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Budzów i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

  1. Demontażu źródeł ciepła niespełniających wymogów Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji, w których następuje spalane paliw.
  2. Zakupu i montażu ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u w rozumieniu załącznika nr 1 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów.

Koszty kwalifikowane inwestycji określone są w załączniku nr 1 do sprawie Regulamin określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów.

Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, koszty eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać się Wnioskodawca to 5.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów.

Mieszkańcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programie parametrów.

Wniosku można składać w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 33 876 77 73źródło UG Budzów.
Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj (Kliknij logo):

malopolskainfo24.pl
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image