Dodano dnia 16.10.2021, 10:49
Informacja o unieważnieniu postępowania Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Jordanowie
Urząd Miasta Jordanowa podał informację o unieważnieniu postępowania Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Jordanowie.
Informacja o unieważnieniu postępowania
Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129) – dalej „Ustawa”, prowadzący postępowanie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Jordanowie
Identyfikator postępowania: ocds-148610-43af853a-0fbb-11ec-b885-f28f91688073
- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1) Ustawy
w zakresie obu części zamówienia tj.:
Część 1 – „Budowa trybun stałych o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi oraz 2 tablic wyników z podłączeniem do istniejącego okablowania”,
Część 2  –  „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej”.

I.
Część 1 – „Budowa trybun stałych o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi oraz 2 tablic wyników z podłączeniem do istniejącego okablowania”,

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 2) Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2)wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu dla  Część 1 – „Budowa trybun stałych o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi oraz 2 tablic wyników z podłączeniem do istniejącego okablowania” została złożona 1 oferta.

Zamawiający na podstawie art. 274 ust.1  Ustawy  wezwał do złożenia w formie i w sposób opisany w SWZ w terminie do 05.10.2021 r.  godz.10.00 prawidłowo wypełnionego i podpisanego:
1) wykazu robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji - załącznik nr 8 do SWZ;

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 28.09.2021 r. złożył dokumenty z których nie wynika potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie: dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wykonawca wskazał, iż będzie dysponował osobą,  która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadająca uprawnienia w specjalności drogowej z ograniczeniami.

Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy  ponownie wezwał Wykonawcę  do złożenia w formie i w sposób opisany w SWZ w terminie do 11.10.2021 r.  godz.10.00 prawidłowo wypełnionego i podpisanego:
1) wykazu osób- załącznik nr 8 do SWZ;  
Zamawiający, określił, że wymaga od wykonawców w zakresie potencjału kadrowego na stanowisko Kierownika Budowy wykazania dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a zatem wykonawca winien w wykazie osób wskazać osobę posiadającą uprawnienia budowlane czyniące zadość postawionemu warunkowi. Wskazana w wykazie osoba  -ze względu na przyznane uprawnienia i średnie wykształcenie techniczne, posiada uprawnienia budowlane odpowiadające obecnie wydawanym uprawnieniom w ograniczonym zakresie, tj. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wskazanej w treści uprawnień specjalności z ograniczeniami.

Tym samym, ww. wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy:  „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) 2) została złożona przez wykonawcę: (…) b)         niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.”. Z kolei art. 255 pkt. 2 Ustawy stanowi, iż: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
(…) 2)    wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;”.

II
Część 2  –  „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej”,
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 2) Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2)wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu dla  Część 2  –  „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej”, została złożona 1 oferta. 
Zamawiający na podstawie art. 274 ust.1  Ustawy wezwał do złożenia w formie i w sposób opisany w SWZ w terminie do 05.10.2021 r.  godz.10.00 prawidłowo wypełnionego i podpisanego:
1) wykazu robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji - załącznik nr 8 do SWZ;
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 28.09.2021 r. złożył dokumenty z których nie wynika potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie: dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wykonawca wskazał iż będzie dysponował osobą,  która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadająca uprawnienia w specjalności drogowej z ograniczeniami.

Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy ponownie wezwał Wykonawcę  do złożenia w formie i w sposób opisany w SWZ w terminie do 11.10.2021 r.  godz.10.00 prawidłowo wypełnionego i podpisanego:
1) wykazu osób- załącznik nr 8 do SWZ;  oraz wykazu robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ; W/w wykaz robót, który wykonawca złożył w odpowiedzi na wezwanie  nie został w pozycji 1 wypełniony w zakresie  Nazwy i adresu zleceniodawcy.
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedłożył wykaz osób oraz wykaz robót, niemniej wykaz osób nadal nie potwierdził spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający, określił, że wymaga od wykonawców w zakresie potencjału kadrowego na stanowisko Kierownika Budowy wykazania dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a zatem to wykonawca winien w wykazie osób wskazać osobę posiadającą uprawnienia budowlane czyniące zadość postawionemu warunkowi. Wskazana w wykazie osoba  -ze względu na przyznane uprawnienia i średnie wykształcenie techniczne, posiada uprawnienia budowlane odpowiadające obecnie wydawanym uprawnieniom w ograniczonym zakresie, tj. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wskazanej w treści uprawnień specjalności z ograniczeniami.

Tym samym, ww. wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowaniem osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy:  „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) 2) została złożona przez wykonawcę: (…) b)         niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.”. Z kolei art. 255 pkt. 2 Ustawy stanowi, iż: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
(…) 2)    wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;”.
Mając na uwadze powyższe, unieważnienie niniejszego postępowania w zakresie cz.1 i cz. 2 pozostawało uzasadnione.


Do pobrania unieważnienie (PDF, 220KB)

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image