Dodano dnia 13.07.2021, 08:01
Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
Podano do publicznej wiadomości Uchwałę Nr XXIII/215/2021  Rady Miasta Jordanowa z dn. 14.06.2021 r.w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr XXIII/215/2021
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. 1. W celu efektywniejszego wykonywania zadań Gminy Miasta Jordanowa, służących zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury oraz upraszczania struktur zarządzania samorządowymi instytucjami kultury i sprawniejszej organizacji pracy – zamierza się dokonać połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
  2. 2. W wyniku połączenia powstanie gminna jednostka organizacyjna działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie.
  3. 3. Przedmiotem działania Centrum będzie wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Jordanowa.

§ 2.

Połączenie, o którym mowa w  § 1, nie spowoduje uszczerbku w  wykonywaniu dotychczasowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.

§ 3.

Uchwałę wraz z uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

- Krajowej Radzie Bibliotecznej,

- Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jordanowa po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 3, do wystąpienia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Jordanowa  i budynkach podlegających połączeniu samorządowych instytucji kultury.

§ 6.

Deklaruje się uchwalenie aktu o połączeniu Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Jordanowa    

mgr Konrad Turchan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/215/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/215/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.

    Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194), organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji prowadzących działalność w różnych formach. W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.

    Natomiast możliwość dokonania połączenia biblioteki wynika z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479). Jednakże, aby to nastąpiło, organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem (art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach). Ponadto na organizatorze przy połączeniu biblioteki ciąży obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz uzyskanie zgody od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

    W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Jordanowa o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury.

    Zamiar utworzenia Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej jest wynikiem dążenia do efektywniejszego wykonywania zadań Gminy w sferze kultury w szczególności poprzez uproszczanie struktur zarządzania oraz sprawniejszą organizację pracy w samorządowych instytucjach kultury – mając na względzie potrzeby i oczekiwania mieszkańców Miasta.

    Połączenie samorządowych instytucji kultury zapewni skoordynowanie działań w sferze kultury (tj. będą wykonywane przez jeden podmiot); zapewni sprawniejsze zarządzanie i podejmowanie działań zapewniających lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Zapewni także wydajniejsze i elastyczniejsze zarządzanie pracownikami oraz racjonalizację wydatków, przy tych samych zasobach kadrowych i materialnych.

    Obecnie Miejski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Miejska w Jordanowie zlokalizowane są
w dwóch osobnych budynkach co generuje duże koszty w zakresie utrzymania obiektów. Połączone jednostki będą miały swoją siedzibę w odrestaurowanym budynku w centrum Miasta, którego remont zakończono w  maju 2021 r. Obiekt posiada zabytkową strukturę oraz dekoracje malarskie z XIX w., które decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych.

W tym zakresie zarządzanie obiektem przez jedną jednostkę organizacyjną tj. utworzone Centrum Kultur i Biblioteki Miejskiej będzie dla tutejszego samorządu ekonomicznie efektywniejsze, a odwiedzającym Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej da możliwość zobaczenia unikatowych na skalę Małopolski zabytkowych malowideł.

    Dzięki połączeniu załóg pracowniczych możliwa jest sprawniejsza organizacja zastępstw i kierowania pracowników do wykonywania usług/prac wymagających w danym momencie większego zaangażowania (np. przy organizowaniu imprez kulturalnych).

    Obecnie funkcjonujące instytucje posiadają podobną strukturę organizacyjną. Po połączeniu nastąpi ograniczenie liczby pracowników zarządzających i w efekcie zmniejszenie ponoszonych wydatków osobowych.

    Dzięki połączeniu z jednej strony nastąpi obniżenie kosztów operacyjnych/ administracyjnych, a z drugiej – zwiększenie środków finansowych na bezpośrednią działalność kulturalną i czytelniczą; przyczyni się także do większej promocji korzystania z zasobów kultury, w tym promocji czytania książek.

    Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez podlegające połączeniu instytucje i nie będzie miało wpływu na wykonywanie zadań określonych ustawą o bibliotekach, a jednocześnie przyczyni się także do zwiększenia nadzoru nad działalnością instytucji kultury.

    Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka Miejska przejmie mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmie wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

    Z uwagi na powyższe, połączenie jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie.

Bacząc na cel połączenia instytucji kultury, wymagania stawiane bibliotekom publicznym, skutki prawne, finansowe i organizacyjne połączenia oraz ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań, w szczególności zadań biblioteki – należy podjąć uchwałę o zamiarze połączenia instytucji kultury, która jest w pełni uzasadniona.

Przewodniczący
Rady Miasta Jordanowa    

mgr Konrad Turchan

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image