Dodano dnia 23.09.2022, 08:48
Już można składać wnioski o dodatek do innych źródeł ciepła
Informujemy, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Wnioski przyjmują Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
W Suchej Beskidzkiej do obsługi wniosków wyznaczony został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mający siedzibę w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. Dokumenty można składać w pokojach nr 13 i 14 na parterze, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w czwartki w godzinach 9.00 – 17.00).
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej informuje, iż wnioski o w/w dodatek będą wydawane i przyjmowane:
 • - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej
  od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Ośrodka (piątek jest dniem wewnętrznym przeznaczonym na weryfikację złożonych wniosków)
 • - w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę w/w dodatku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. ePUAP – proszone są o zwrócenie szczególnej uwagi na opatrzenie załączanego wniosku w formacie pdf – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie za pomocą profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek. Dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:
 • - kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 • - kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • - kocioł olejowy.
Wymienione źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 cyt. we wstępie ustawy, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem oraz art. 24. ust. 5 cyt. w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy został przyznany dodatek węglowy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
 • - 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • - 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • - 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • - 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wniosek o jego wypłatę składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek

Więcej informacji na temat w/w dodatku można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej pod numerami tel. 18 26 81 220 wew.126 lub wew.127
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image