Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 20.02.2024, 18:27
Województwo Małopolskie ogłosiło ósmą edycję konkursu "Małopolska Wieś".
Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. 


W konkursie brane pod uwagę będą m.in. estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą inicjatywy, które pomagają wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców. Oceniane będą także strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. Przedmiotem oceny w ramach Konkursu, w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2019 roku, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2023 r. i nadal funkcjonującej.

Uczestnikami Konkursu są sołectwa wiejskie położone w województwie małopolskim. Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia w ramach Konkursu są gminy, w obrębie których znajdują się zgłaszane sołectwa lub sołtysi sołectw funkcjonujących na terenach wiejskich województwa Małopolskiego, posiadający pisemne upoważnienie wójta/burmistrza.

Łączna wysokość pomocy finansowej dla Laureatów Konkursu w 2024 roku wynosi 480 tys. zł. Pomoc finansowa zostanie przyznana przez Województwo Małopolskie w formie dotacji na rzecz gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Zakres zadań do realizacji zostanie określony w umowie przy udziale/zaangażowaniu upoważnionego przedstawiciela gminy i sołtysa wsi, której umowa dotyczy.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image