Dodano dnia 01.08.2020, 07:44
Burmistrz Suchej Beskidzkiej z wotum zaufania i absolutorium
Do końca czerwca rada każdej gminy ma obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok i udzielić bądź nie, absolutorium wójtowi lub burmistrzowi. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin dotyczący udzielenia absolutorium włodarzom gmin został wydłużony do końca sierpnia. Jednocześnie, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ma także obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
Te zeagadnienia i tematy były najważnieszymi  punktami w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta, (31.07.2020r.) w czasie, której  przed  udzieleniem Absolutorium Burmistrzowi Miasta, radni wzięli udział w debacie nad raportem, który został przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Jest jednocześnie obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem miasta  m.in. w takich obszarach, jak: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.(raport do pobrania tutaj).

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Sucha Beskidzka jednomyślnie udzieliła Stanisławowi Lichosytowi, włodarzowi miasta wotum zaufania, akceptując w ten sposób przyjęte kierunki rozwoju miasta.

Następnie po wysłuchaniu dodatkowych informacji do sprawozdania, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie odnośnie wykonania budżetu oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta radni, przyjęli rozliczenie za 2019 rok i udzielili burmistrzowi Stanisławowi Lichosytowi absolutorium.  Zanim jednak doszło do jednego z najważniejszych głosowań w roku, sesję absolutoryjną poprzedziły kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, która następnie wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Sprawozdanie z wykonania budżetu było też przedmiotem analizy i oceny stałych komisji rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 28 lipca 2020 r., które pozytywnie zaopiniowały gospodarkę finansową Suchej Beskidzkiej, podkreślając, że budżet miasta jest stabilny, a jego realizacja przebiegała sprawnie i skutecznie, co potwierdzają zarówno wskaźniki i dane liczbowe, jak również materialne i rzeczowe efekty pracy samorządu w postaci wykonanych zadań bieżących i inwestycyjnych. RIO w Krakowie także nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu, ani do wniosku o udzielenie absolutorium. 

Budżet Miasta Sucha Beskidzka za ubiegły rok przekroczył wartość 50 mln zł, przy czym większość tej sumy pochłonęły wydatki w dwóch działach: oświata – ponad 13  mln zł oraz pomoc społeczna wraz z działem rodzina ponad 12 mln złotych oraz dział kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ponad  10 mln zł.  Na  wydatki inwestycyjne, czyli rozwojowe przeznaczono kwotę ponad 12 mln zł tj. 24 % ogółu wydatków budżetowych. Innymi ważnymi pozycjami wśród wydatków w ubiegłorocznym budżecie wg. klasyfikacji budżetowej jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska blisko 6,0 mln zł., transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, a także kultura fizyczna i sport oraz administracja publiczna. Nie zapomniano również o innych potrzebach mieszkańców, m.in. w zakresie budowy i remontów dróg, zaopatrzenia w wodę, modernizacji oświetlenia czy też zadań w zakresie ograniczenia  niskiej emisji – dotacje celowe dla mieszkańców  do wymiany pieców na ekologiczne, a także remontów w placówkach oświatowych czy budynkach gminnych.

 – Kolejny rok był dobry dla miasta, zrealizowaliśmy  inwestycje za rekordową kwotę, nasze miasto intensywnie się rozwija w sposób zrównoważony. Nie zaniedbujemy żadnych obszarów, które są ważne, a kondycja finansowa Suchej Beskidzkiej jest bardzo dobra i stabilna, co jest zauważalne na arenie ogólnopolskiej. W Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Sucha Beskidzka sklasyfikowana jest na wysokiej 7 pozycji w kategorii gmin miejskich. Ocena opiera się na analizie niezależnych danych oraz sprawozdań uwzględniających wiele wskaźników z  różnych obszarów,istotnych dla budżetów gmin. Możemy mieć satysfakcję z dotychczasowej pracy na rzecz miasta oraz jego mieszkańców - mówił podczas sesji absolutoryjnej burmistrz Stanisław Lichosyt.

Po głosowaniu, w którym Rada Miasta jednomyślnie udzieliła burmistrzowi Stanisławowi Lichosytowi absolutorium, radni złożyli na ręce Burmistrza Miasta i Skarbnik Gminy Haliny Kozioł podziękowania oraz gratulacje.

źródło: UM Sucha Beskidzka
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image