Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 30.11.2023, 15:28
Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym.
W okresie pomiędzy LVI, a LVII sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka (od 31 października do 30 listopada 2023 r.) najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 30 i 31 października 2023 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2023 r. i w planie finansowym budżetu Gminy polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  - Plan dochodów po zmianie wyniósł  61 639 414,44 zł
  - Plan wydatków po zmianie wyniósł  65 453 406,20 zł.
   

 2. Zarządzeniem z dnia 14 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta projekt Uchwały Budżetowej Gminy na 2024 rok  wraz z załącznikami oraz projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030. Oba projekty zostały przesłane  do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Oświęcimiu  i uchwałami Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 29 listopada 2023 roku, uzyskały opinie pozytywne.
   

 3. Z uwagi na zakończony wynikiem negatywnym kolejny konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego z powodu braku ofert, Burmistrz Miasta podjął decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego osobie niebędącej nauczycielem tj. Pani Izabeli Toczek, która posiada wykształcenie wyższe z ponad dziesięcioletnim stażem samorządowym. Powierzenie nastąpiło do czasu powołania dyrektora zgodnie z art. 63 ust. 10 lub 12 ustawy Prawo Oświatowe, nie dłużej jednak niż do  31 sierpnia 2024 r.
   

 4. Na złożony przez Burmistrza Miasta wniosek, Gmina Sucha Beskidzka uzyskała dofinansowanie na realizację resortowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 856 502,22 zł i jest to około 50% wnioskowanej kwoty.
   

 5. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka, a Małopolskim Kuratorium Oświaty, Gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym  dla uczniów. Przyznana kwota to 19 912 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania pozostałe 20% to wkład własny Gminy. W miesiącu listopadzie br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał decyzje przyznające stypendium szkolne za okres od września do grudnia br. dla 27 uczniów. Wypłata przyznanych środków nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.
   

 6. Burmistrz Miasta zawarł w dniu 3 listopada 2023 r. umowę z Firmą EKOSYSTEM Krzysztof Żurek z Suchej Beskidzkiej na wykonanie remontu drogi wewnętrznej przy ul. Konfederatów Barskich. Zakres prac obejmuje roboty ziemne, rozbiórkowe, uzupełnienie podbudowy oraz przełożenie nawierzchni z płyt drogowych typu IOMB. Termin realizacji robót zgodnie z umową upływa w dniu 30 listopada 2023 r., a ich koszt wynosi 49 538,36 zł.
   

 7. W dniu 8 listopada br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka. Do upływu wyznaczonego terminu tj. do dnia 20 listopada br. wpłynęła jedna oferta. Cena oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Turystyczne Beskidy-Tourist Sp. z o.o. z Suchej Beskidzkiej wynosi 1 007 055,87 zł brutto. Obecnie trwa analiza złożonej oferty. Zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia wybrany wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
   

 8. Burmistrz Miasta Zarządzeniem z  dnia  8 listopada br. przyznał nagrody pieniężne II  stopnia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte na arenie ogólnopolskiej w 2023 r. w pływaniu  dwóm zawodniczkom UKS „Jasień” w Suchej Beskidzkiej. Nagrody sportowe III stopnia otrzymało troje zawodników Łuczniczego Towarzystwa Sportowego „Zamek Suski” oraz ośmioro zawodników Suskiego Klubu Lekkoatletycznego. Nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe są przyznawane od 2005 r. zawodnikom i trenerom reprezentującym kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność na terenie miasta Sucha Beskidzka oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej z Suchej Beskidzkiej. Łączna kwota przyznanych nagród w roku 2023 wynosi 9 800 zł brutto.
   

 9. Zarządzeniem z dnia 9 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta przyznał dotacje Suskiemu Stowarzyszeniu Kobiet „Samopomoc" w kwocie 3 000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Promocja działalności kulturalnej miasta poprzez reprezentowanie Gminy w XXI Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”. Konkurs potraw odbył się w dniu 17 listopada br. w Stryszawie. Suskie Stowarzyszenie reprezentujące nasze miasto zajęło II miejsce w powiecie suskim w jednej z kategorii. Oferta na realizację przedmiotowego zadania publicznego została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym.
   

 10. Obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada br. rozpoczęły się od złożenia wieńców i kwiatów na Kwaterze Wojskowej suskiego cmentarza. W kościele parafialnym o godzinie 11:00 odprawiona została msza święta za Ojczyznę, a następnie w asyście pocztów sztandarowych i miejskiej orkiestry dętej nastąpił przemarsz pod tablicę Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje władz samorządowych, instytucji oraz szkół, stowarzyszeń i organizacji oddały hołd tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę. W godzinach popołudniowych w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Filmu  odbył się koncert laureatów XV Festiwalu Pieśni Patriotycznych pn. „To Polska - Moja Ojczyzna" zorganizowany przez Centrum Kultury i Filmu pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
   

 11. Zakończone zostały roboty związane odbudową elementów konstrukcyjnych i renowacją budynku  Oranżerii na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej. Wyłoniona w przetargu Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak z Krakowa wykonała pełny zakres prac przewidzianych w zatwierdzonej przez Konserwatora Zabytków dokumentacji projektowej oprócz stolarki, która była realizowana przez innego wykonawcę.  W wyniku gruntownej  i starannej renowacji Oranżeria prezentuje się obecnie znakomicie, a jej  wnętrza zostały adaptowane na cele kawiarni z kręgielnią. W dalszej kolejności obiekt zostanie wyposażony w meble i roślinność, w tym w gatunki egzotyczne. Obecnie  trwa procedura związana z odbiorem i rozliczeniem zadania. Warto przypomnieć, że w roku 2018 elementy konstrukcyjne oranżerii, tj. ceglane sklepienia oraz dach, uległy całkowitej destrukcji i pozostały jedynie niestabilne ściany zewnętrzne.
   

 12. Zamówienie publiczne na renowację ścieżki na terenie parku zamkowego prowadzącej wzdłuż fasady południowej Zamku Suskiego do Oranżerii i Domku Ogrodnika prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie tej procedury było możliwe, ponieważ poprzednie postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez  negocjacji zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Umowa na realizację zamówienia została zawarta w dniu 13 listopada br. z firmą WM Renowacje s.c. z Krakowa. Wynagrodzenie wykonawcy zostało ustalone w wyniku negocjacji i wynosi 220 927,70 zł brutto. Zgodnie z zapisami umowy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni ścieżki z kruszyw mineralnych oraz montaż obrzeży stalowych. Termin realizacji zamówienia upływa 13 grudnia br.
   

 13. Po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych Burmistrz Miasta zawarł w dniu 13 listopada 2023 r. umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym STAN-REX Renata Chmura z Sosnowca na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej”. Roboty związane z budową miejsc krótkiego postoju dla rodziców przywożących dzieci do szkoły oraz prace dotyczące przeniesienia placu zabaw w inne miejsce wynikały z konieczności optymalnego wykorzystania terenu przy szkole w związku z budową boiska sportowego. Koszt wykonania robót wynosi 158 224,52 zł brutto.
   

 14. W ramach regulacji stanu prawnego terenów zajętych pod drogi, w dniu 16 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę w formie aktu notarialnego, dotyczącą nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Na rzecz Gminy Sucha Beskidzka przekazanych zostało przez prywatnych właścicieli 20 wydzielonych pod drogę fragmentów działek o łącznej powierzchni 664 m2, w rejonie ul. Podksięże w Suchej Beskidzkiej.
   

 15. Zamówienie publiczne na zakup samochodu dostawczego dla grupy porządkowej Urzędu Miasta prowadzone było w trybie podstawowym bez negocjacji. Do upływu terminu składania ofert tj. do 8 listopada br. nie złożono żadnej oferty. W związku z tym jeszcze tego samego dnia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i rozpoczęto nową procedurę zakupową. W drugim postępowaniu również nie wpłynęła żadna oferta i konieczne było jego unieważnienie na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   

 16. W dniu 20 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę z Firmą Usług Projektowych i Budowlanych FILAR Elżbieta Wójtowicz, Marek Wójtowicz s.c., z Krakowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac związanych z budową kotłowni gazowej c.o. oraz przebudową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku Suskiego. Inspektor będzie świadczył usługi nadzoru w okresie od 20 listopada 2023 r. do 20 maja 2024 r. za kwotę 24 600,00 zł brutto.
   

 17. Zamówienia publiczne na dostawę i montaż pompowni wody przy ul. Błądzonka prowadzone było w trybie podstawowym bez negocjacji. Do upływu terminu składania ofert tj. do 21 listopada br. wpłynęła jedna oferta. W trakcie analizy złożonej oferty stwierdzono, że nie została ona podpisana właściwym podpisem elektronicznym. W związku z tym konieczne było jej odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 22 listopada br. została ogłoszona kolejna procedura zakupowa. Termin składania ofert upływa 11 grudnia br. Zgodnie z założeniami, zadanie winno być zrealizowane jeszcze w roku bieżącym.
   

 18. W związku z nowymi zasadami prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, na zlecenie Burmistrza Miasta Politechnika Krakowska wykonała aktualizację „Gminnej ewidencji zabytków miasta Sucha Beskidzka”. Dla każdego obiektu zabytkowego wykonana została karta adresowa, zawierająca opis jego stanu zachowania, a także określono istniejące zagrożenia i wskazano najpilniejsze postulaty konserwatorskie. Sporządzony został wykaz budynków przebudowanych, które utraciły swoją wartość historyczną i zakwalifikowane zostały do wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków. W ramach umowy wykonawca uzgodnił dokumentację z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. Koszt wykonania opracowania wyniósł 12 300,00 zł. Właściciele budynków, które ujęte są w ewidencji będą poinformowani o sporządzeniu nowej karty zabytku, jak również o włączeniu do ewidencji lub wykreśleniu z niej.
   

 19. W dniu 24 listopada 20123 r. w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Filmu odbyła się uroczysta gala „Pąsowej Róży”, podczas której Burmistrz Miasta w imieniu samorządu podziękował wszystkim sponsorom i darczyńcom za ich wkład finansowy, a także wsparcie miejskich inicjatyw kulturalnych oraz sportowych realizowanych w 2022 i 2023 r.  roku na terenie naszego miasta. Podczas Gali mecenasom suskiej kultury i sportu wręczone zostały statuetki „Pąsowej Róży". W latach 2022 i 2023 łączna kwota przekazana przez sponsorów i darczyńców, głównie na potrzeby związane z organizacją najważniejszego wydarzenia, jakim są Dni Ziemi Suskiej wyniosła 140 tys. złotych brutto.
   

 20. Laureatem tegorocznego konkursu „Osobowość Ziem Górskich" organizowanego przez Stowarzyszenie - Koalicja Marek Ziem Górskich, do którego należy Gmina Sucha Beskidzka, w kategorii „Sportowiec Ziem Górskich” została Ewa Wrona zawodniczka UKS „Jasień” zgłoszona przez Burmistrza Suchej Beskidzkiej. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, firm i organizacji, które przez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju i promocji  ziem górskich.  Wyróżnienia zostały wręczone 25 listopada 2023 roku w Żywcu podczas Gali Finałowej Konkursu.
   

 21. W ogólnopolskim rankingu „Gmina Dobra do Życia”, opracowanym przez niezależny zespół ekspertów Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Polską Agencją Prasową, Sucha Beskidzka została sklasyfikowana na 6 miejscu w kraju wśród gmin będących siedzibą powiatu. Ranking obejmuje wszystkie polskie miasta i gminy, łącznie 2 477 jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na swoją szczegółowość jest najbardziej wyczerpującym zestawieniem przedstawiającym  rozwój Gmin i skuteczność działań samorządów. Przy jego tworzeniu brane są pod uwagę aż 63 wskaźniki, zgrupowane według 10 obszarów aktywności człowieka i zagospodarowania przestrzennego. Ilość kryteriów branych pod uwagę powoduje, że w rankingu najwyższe miejsca zajmują gminy, które potrafią najlepiej wykorzystywać posiadany potencjał, rozwijające się na wielu płaszczyznach, których celem jest zaspokajanie różnych potrzeb mieszkańców. Warto dodać, że spośród wszystkich 185 gmin województwa małopolskiego Sucha Beskidzka została sklasyfikowana na piątym miejscu za Krakowem i trzema innymi Gminami położonymi wokół stolicy województwa małopolskiego.
   

 22. Zakład Komunalny na zlecenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zakończył montaż modułów sztucznie mrożonego lodowiska „Biały Orlik". Udostepnienie lodowiska mieszkańcom na kolejny, trzynasty sezon zimowy zaplanowane jest na dzień 6 grudnia 2023 r. Przy lodowisku podobnie jak w roku ubiegłym funkcjonować będzie wypożyczalnia łyżew. Zasady korzystania z lodowiska, ceny biletów oraz godziny otwarcia lodowiska „Biały Orlik" podane zostaną  do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta oraz  na tablicach ogłoszeń.
   

 23. Podobnie jak w latach ubiegłych, Burmistrz Miasta zlecił Zakładowi Komunalnemu zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz większości dróg wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Sucha Beskidzka. W okresie zimowym 2023/2024 łączny koszt utrzymywania dróg przez Zakład Komunalny i inne firmy wyłonione w przetargu, oszacowany jest na kwotę 920 943,27 zł brutto. W rzeczywistości kwota ta będzie niższa, gdyż wysokość wynagrodzenia poszczególnych wykonawców obliczana jest w zależności od warunków atmosferycznych i faktycznie wykonanych prac. W przypadkach braku potrzeby odśnieżania i posypywania, wypłacane jest 20 % wynagrodzenia umownego za tzw. gotowość do podjęcia akcji zimowej. Dokładny opis dróg, placów oraz chodników podlegających zimowemu utrzymaniu oraz kolejność ich odśnieżania zostały ujęte w operacie zimowego utrzymania dróg, który jest dostępny na stronie internetowej miasta. W poprzednim sezonie 2022/2023 rzeczywiste koszty prowadzenia akcji zimowej wyniosły 472 726,73 zł.


źródło: UM Sucha Beskidzka.
Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj (kliknij w logo):
malopolskainfo24.pl
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image