Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 28.02.2024, 08:04
Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym.
W okresie pomiędzy LIX, a LX sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka (od 31 stycznia do 27 lutego 2024 r.) najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 

 1. Burmistrz Miasta  Zarządzeniami z dnia  30  stycznia i  16 lutego 2024 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2024 r. i w planie finansowym budżetu polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  - Plan dochodów po zmianie wyniósł - 63 659 889,56 zł.
  Plan wydatków po zmianie wyniósł  - 63 673 808,40 zł.
   

 2. Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatkowych na 2024 r. zostało wydanych  łącznie 5 744 decyzji podatkowych,  w tym: 1 477  dla osób zamieszkałych poza Suchą Beskidzką. Na terenie miasta decyzje podatkowe doręczane są przez pracowników Urzędu Miasta, przyjęte rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów, bowiem w przypadku  doręczenia  wszystkich decyzji drogą pocztową koszt wysyłki wyniósłby ponad 56 tys. zł (koszt 1 przesyłki 9,80 zł).
   

 3. Burmistrz Miasta zawarł umowę z firmą MCF Studio – Magdalena Czechowska, Magdalena Fajkosz s.c. z Krakowa na opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka. Zakres zmiany obejmuje doprecyzowanie zapisów określających warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 5UCA1. Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 10 czerwca 2024 r., a koszty wykonania prac planistycznych wynoszą 17 000,00 zł. Procedura związana ze zmianą planu miejscowego prowadzona jest zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   

 4. W dniu 7 lutego 2024 r. Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikającej z ustawy budżetowej ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na rok 2024. Z informacji wynika, że gmina Sucha Beskidzka otrzymała o 14,3 % subwencji oświatowej więcej niż kwota przyjęta w budżecie miasta na podstawie prognozy przekazanej w październiku ubiegłego roku przez poprzedni Rząd. Zgodnie z instrukcjami jakie jednocześnie otrzymaliśmy z Ministerstwa, z tej kwoty mamy wypłacić obiecane przez obecny już Rząd 30 % podwyżki płac dla nauczycieli z wyrównaniem  od 1 stycznia br. oraz pokryć wzrost kosztów finansowania kształcenia specjalnego. W naszym przypadku jest to bardzo poważna pozycja, ze względu na przedszkole dla dzieci niepełnosprawne, któremu wypłacamy dotacje na dzieci (w zdecydowanej większości) z innych Gmin.  Obecnie przeliczamy na ile miesięcy wystarczy nam środków na utrzymanie oświaty po wprowadzeniu podwyżek płacy zasadniczej.
   

 5. W ramach kontynuacji działań w zakresie ochrony powietrza, Burmistrz Miasta zawarł umowę z Instytutem Technologii Paliw i Energii w Zabrzu na prowadzenie badań próbek odpadów paleniskowych pobieranych przez Straż Miejską podczas kontroli w przypadku podejrzeń o spalanie niedozwolonych substancji. Cena za badanie jednej próbki popiołów pozostała na tym samym poziomie co w ubiegłym roku i wynosi 480,00 zł netto. Zgodnie z zapisami umowy Instytut przeprowadzi badania 15 próbek popiołu, a w razie potrzeby ilość badań będzie zwiększana aneksami do umowy.
   

 6. W dniu 8 lutego 2024 r.  odbył się Koncert Karnawałowy zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Publiczność w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Centrum Kultury i Filmu mogła wysłuchać wielu znanych i pięknych utworów w znakomitym wykonaniu uczniów oraz Suskiej Orkiestry Zamkowej składającej się z nauczycieli naszej Szkoły Muzycznej. Koncert stał się już cyklicznym wydarzeniem i na stałe zapisał się w kalendarzu imprez miejskich.
   

 7. Burmistrz Miasta zawarł w dniu 8 lutego 2024 r. umowę z firmą Lenik Pracownia Projektowania Architektonicznego z Suchej Beskidzkiej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej oraz częściowej termomodernizacji obiektów szkolnych z odnowieniem elewacji. Koszt opracowania dokumentacji projektowej stanowi kwotę 26 000,00 zł brutto. Planowana do wykonania w roku bieżącym modernizacja budynku szkoły zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
   

 8. Gmina Sucha Beskidzka przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”. Usługi tzw. opieki wytchnieniowej, polegają na czasowym odciążeniu od codziennych obowiązków członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia im czasu na odpoczynek i regenerację. W okresie od 5 do 29 lutego 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór uczestników do Programu. Do dnia 26 lutego wpłynęło 12 wniosków. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
  Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 93 024,00 zł.
   

 9. W okresie od 12 do 25 lutego 2024 roku w województwie małopolskim trwały ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to  przede wszystkim czas odpoczynku, ale także okazja do rozwijania swych pasji i zainteresowań. Na ten okres w naszym mieście przygotowana została ciekawa i bogata oferta spędzenia czasu wolnego skierowana do dzieci i młodzieży. Odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne prowadzone przez miejskie instytucje kultury, placówki oświatowe, Miejską Świetlicę Profilaktyczną, MCSiR oraz stowarzyszenia sportowe. Zajęcia artystyczne, warsztaty twórcze, zawody sportowe i spektakle kinowe to tylko niektóre atrakcje z długiej listy propozycji skierowanych do  najmłodszych mieszkańców miasta na czas ferii zimowych. Dużą popularnością cieszyło się również sztucznie mrożone lodowisko.
   

 10. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł w dniu 15 lutego 2024 r. umowę z firmą Usługowo-Budowlaną RED-LIFT Szymon Pęczek z Suchej Beskidzkiej na wykonanie prac przygotowawczych, koniecznych przy budowie kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w Zamku Suskim”. Zakres robót obejmował m.in. demontaż drewnianych osłon grzejników i listew przypodłogowych, przygotowanie wnęk grzejnikowych oraz uzupełnienie posadzek. Roboty zostały wykonane w  lutym, a ich koszt wyniósł 17 712,00 zł brutto.
   

 11. W dniu 19 lutego 2024 r. odbył się drugi przetarg pisemny ograniczony na najem zabytkowej oranżerii w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej, w którym prowadzona będzie kawiarnia oraz kręgielnia W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
   

 12. Zamówienie publiczne na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów prowadzone było przez Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej w trybie podstawowym bez negocjacji. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 10 stycznia br. wpłynęła 1 oferta za cenę 961 245,00 zł brutto. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były cena oraz gwarancja jakości, która mogła wynosić od 24 do 60 miesięcy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 1 lutego br. została wybrana oferta złożona przez GP Truck Trading s.c. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela z Warszawy. W dniu 20 lutego br. do siedziby Zakładu został dostarczony fabrycznie nowy  pojazd ciężarowy  marki Renault, spełniający normy emisji spalin Euro 6 z zabudową śmieciarki FARID T1-S9 o pojemności 9 m³ oraz z dynamicznym systemem wagowym. Samochód został wyposażony w wiele nowoczesnych funkcji i jest w pełni zautomatyzowany, posiada wysokiej klasy systemy bezpieczeństwa. Urządzenie załadowcze przystosowane jest do opróżniania pojemników na odpady o objętości od 80 l do 1100 l, a duży stopień zagęszczenia 6:1 pozwala na zmniejszenie objętości odpadów .  Zakup został sfinansowany z dotacji celowej  Gminy Sucha Beskidzka w kwocie 500 000,00 zł oraz ze środków własnych Zakładu Komunalnego.
   

 13. W dniu 21 lutego 2024 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z firmą Usługowo-Budowlaną RED-LIFT Szymon Pęczek z Suchej Beskidzkiej na remont schodów wewnętrznych w budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej. Koszt zleconych robót stanowi kwotę 10 584,77 zł, a termin wykonania robót upływa w dniu 29 lutego 2024 r.
   

 14. W dniu 27 lutego br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na remont ul. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Termin składania ofert upływa 13 marca br. o godz. 8:00. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 410 mb, regulację studni i krat kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych oraz przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie do 327 103 zł (tj. 55% wartości zadania).źródło: UM Sucha Beskidzka.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image