Dodano dnia 03.10.2019, 10:37
Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sucha Beskidzka
Najważniejszym punktem obrad wrześniowej sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka, a może i całej obecnej kadencji, był temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został opracowany dla całego obszaru miasta.

Przyjęcie uchwały przez radnych, zatwierdzającej nowy plan miejscowy było uwieńczeniem trwających ponad dwa lata prac planistycznych. W tym czasie zostało rozpatrzonych ok. 500 wniosków właścicieli nieruchomości dotyczących zmiany przeznaczenia działek, przeprowadzono analizy w terenie i uzgodnienia z kilkudziesięcioma instytucjami publicznymi i właścicielami infrastruktury, w tym energetycznej i gazowej, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami biorą udział w procesie planistycznym. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu i dostępny dla każdego, a bezpośrednio zainteresowani mieli możliwość składania uwag. Kilka dni przed wrześniową sesją odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta, podczas którego plan został szczegółowo omówiony, a Radni jeszcze raz analizowali zgłoszone przez mieszkańców uwagi do planu pod kątem możliwości ich uwzględnienia.

Plan zagospodarowania przestrzennego, jest najważniejszym aktem prawa miejscowego, kształtuje przestrzeń miasta i sposób zagospodarowania terenów z podziałem na rodzaje dopuszczalnej aktywności. Wyznacza m.in. sieć komunikacyjną, elementy infrastruktury miejskiej oraz określa precyzyjnie warunki zagospodarowania i zabudowy w poszczególnych jednostkach strukturalnych.  Dla inwestorów, projektantów i publicznych służb architektonicznych jest podstawowym narzędziem w procesie przygotowania inwestycji. Zawiera szczegółowe informacje o każdym rejonie miasta i określa jego przeznaczenie. Opracowany został na podkładzie geodezyjnym w skali 1:2000 i zwiększa tereny do zainwestowania o ok 79 ha, z czego najwięcej, bo ok. 50 ha zostało przeznaczone dla zabudowy mieszkalnej i letniskowej. Wyznaczono też m.in. tereny do produkcji energii odnawialnej przy zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych.

Zaktualizowany i zgodny z wymogami prawnymi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suchej Beskidzkiej jest podstawowym dokumentem umożliwiającym dalszy rozwój miasta.  Wejdzie on w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Do tego czasu nadal jeszcze obowiązuje plan z 2003 roku.

źródło: UM Sucha Beskidzka

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image