Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 08.02.2024, 11:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Sucha Beskidzka Uchwały Nr LIX/475/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.

Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony został w treści ww. Uchwały oraz na załączniku graficznym stanowiącym jej integralną część.

Powyższa Uchwała wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka w zakładce: RADA/ UCHWAŁY/2024.

Zgodnie z art.17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany planu miejscowego.


Wnioski należy składać na FORMULARZU w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2024 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.


FORMULARZ składa się w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej - maile należy kierować na adres: sekretariat@sucha-beskidzka.pl

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie formularza w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka
  • wysłanie formularza drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka

Formularz jest zamieszczony na stronie urzędu https://sucha-beskidzka.pl/ w zakładce druki do pobrania – Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz udostępniony w siedzibie Urzędu.


Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dla ww. projektu zmiany planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka, drogą pocztową lub drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sucha-beskidzka.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP oraz ustnie do protokołu, w terminie do dnia 01.03.2024 r. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonego postępowania dotyczącego sporządzenia aktu planistycznego jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej https://sucha-beskidzka.pl/pl/1163/0/rodo.htmlŹródło: UM Sucha Beskidzka
(kliknij logo): 

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image