Dodano dnia 10.01.2020, 09:25
Gmina Zawoja: Mniejsze opłaty za śmieci dla mieszkańców kompostujących bioodpady
Urząd Gminy Zawoja informuje, że Rada Gminy Zawoja podjęła w dniu 17-12-2019r. uchwałę  Nr XIIV/127/2019, w której zwolniła w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi  na terenie Gminy Zawoja kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 2,00 zł od osoby.

UWAGA

Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali w roku 2019r. od Urzędu Gminy Zawoja kompostowniki, a którzy nie dokonali do tej pory korekty swoich deklaracji w zakresie kompostowania proszeni są o złożenie korekty swoich deklaracji.

Podstawą uzyskania zwolnienia, o którym mowa w powyższej uchwale jest złożenie korekty deklaracji.

POUCZENIE

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto wbrew złożonej informacji dotyczące posiadania kompostownika przydomowego  i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny.

Postępowanie w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - informuje Adam Skrzypek Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UG Zawoja.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte:
1.Uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XIV/128/2019z dnia 17-12-2019r. w sprawieokreślenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej-na których zamieszkują mieszkańcy:
* 14,00 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
* Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 35,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XIII/109/2019z dnia 28-11-2019r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
* 169,00zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
* 432,00zł - podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Stawki opłat, o których mowa w powyżej obowiązują bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości,na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image