Dodano dnia 18.07.2017, 13:55
Marcówka: Jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mieszkańcy Marcówki mają możliwość sprawdzenia i wniesienia uwag do propozycji zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Do 7 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy (pok. nr 15) w godzinach od 11-tej do 14-tej wyłożono do publicznego wglądu projekt zmian.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego[1] przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego[2]. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały). Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne[5] (nie mylić z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej i leśnej, tzw. odrolnieniem).

Żeby uniknąć rozczarowania podczas budowy domu, istotne jest odpowiednio wczesne sprawdzenie, jakie obostrzenia obowiązują w tym zakresie. W Marcówce przewiduje się utrzymanie charakteru zabudowy wiejskich zespołów osadniczych.

W proponowanym planie znajdują się tak ważne kwestie jak Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Wielu inwersorów planujących budowę domu dziwi się, że muszą podporządkować się pewnym sformalizowanym wytycznym i w konsekwencji nie zawsze mogą wybudować taki dom, o jakim marzyli. Dlatego - by uniknąć rozczarowania, tak istotne jest, by przed zakupem czy zleceniem zrobienia projektu domu sprawdzić, jakie obowiązują w tym zakresie obostrzenia. Dowiedzieć się tego można właśnie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ważne dla mieszkańców będą również Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz obsługi obszaru w zakresie komunikacji oraz przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
Do 7 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy (pok. nr 15) w godzinach od 11-tej do 14-tej wyłożono do publicznego wglądu projekt zmian.


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image