Zembrzyce
Zembrzyce
0
Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 08.05.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
Zembrzyce
2
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Zembrzyce od dnia 25 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Zembrzyce
1
W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane za pomocą różnorodnych kanałów (media społecznościowe, telefony, spotkania, zebrania, poczta elektroniczna) a dotyczące działań prowadzonych przez Gminę Zembrzyce w zakresie poprawy jakości wody na terenie sołectwa Zembrzyce, Wójt Gminy Zembrzyce mgr Łukasz Palarski kompleksowo przedstawił informację obejmującą powyższe zagadnienie.
Zembrzyce
0
26 lutego w budynku Centrum Rekreacji i Wypoczynku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Zembrzycach.
Zembrzyce
1

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku na terenie gminy Zembrzyce.

Zembrzyce
1
Wójt Gminy Zembrzyce wydał zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 roku.
Zembrzyce
1
Ruszają prace projektowe nad rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Tarnawa Dolna. 
Zembrzyce
0
Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
Zembrzyce
13

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej.

Zembrzyce
1
Harmonogram wywozu odpadów w roku 2023 dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zembrzyce.